top of page

Het proces consultatie LOK tot nu toe en het verder te verwachten verloop

 

! TrustUnie heeft een zeer grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp ontvangen die zij momenteel nog verwerkt. In het kader van de transparantie maakt zij die informatie zo snel als mogelijk openbaar. Het kan daarom voorkomen dat teksten mogelijk nog spelfouten bevatten of nog niet volledig zijn. Graag uw begrip daarvoor. TrustUnie werkt haar website op dagelijkse basis bij.

 

Het voorstel voor de nieuwe Landsverordening op de kansspelen in Curaçao beoogt een modernisering en regulering van de gokindustrie. Dit heeft directe gevolgen voor zowel lokale als online kansspelaanbieders. Op 21 februari 2024 presenteerde de voorzitter van TrustUnie, mevrouw Vivian V. Ersilia de eerste twee factsheets waarin vragen van Statenleden zijn verzameld en antwoorden worden gegeven. Het betreft de factsheets (1) Kwaliteit van wetgeving en wettelijke basis en (4) Economische belangen en concurrentiepositie. Op dinsdag 7 mei 20024 is een additionele (gecombineerde) factsheet aan de Staten ingezonden. Dit betreft antwoorden op vragen van de diverse Statenleden inzake de aan het ontwerp Landsverordening op de Kansspelen ("LOK") gerelateerde onderwerpen (2) Overleg en Consultatie, (3) Overgangsregeling, (5) Aansprakelijkheden, (6) Curaçao Gaming Authority ("CGA") en (7) Payment Processing.

Omdat de factsheets openbaar zijn gemaakt, zijn ze niet vertrouwelijk meer en hebben wij ze op onze website beschikbaar gemaakt. Klik op de hyperlinks om de factsheets in te zien / te downloaden.

 

In het kader van de parlementaire procedures op Curaçao worden wetten en beleidsvoorstellen vaak onderworpen aan een consultatieronde. Dat dient bij het bespreken van het ontwerp “LOK” niet anders te zijn. De consultatieronde is bedoeld om belanghebbenden en het publiek de gelegenheid te geven om hun mening te geven over de voorgestelde maatregelen.

 

Voordat een voorstel voor een landsverordening wordt voorgelegd aan de Staten, wordt het vaak voorbereid door de regering of individuele parlementsleden. Het kan gaan om nieuwe wetgeving of wijzigingen van bestaande wetten.Het voorstel voor een landsverordening wordt officieel ingediend bij de Staten. Het wordt overhandigd aan de voorzitter van de Staten en vervolgens toegewezen aan de relevante commissie(s) voor verdere behandeling. De commissie(s) belast met het voorstel voor een landsverordening organiseert een consultatieronde. Tijdens deze fase worden belanghebbenden zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, experts en individuele burgers uitgenodigd om hun input te geven over het voorstel.

 

Het voorstel voor een landsverordening wordt doorgaans gepubliceerd en breed verspreid, zodat het publiek er kennis van kan nemen. Dit kan gebeuren via de officiële website van de Staten, lokale media en andere communicatiekanalen. In het onderhavige geval is dit echter niet gebeurd, hetgeen opmerkelijk is. Het voorstel is tot op heden geheim gebleven en hebben belanghebbenden zich moeten verlaten op wat er tijdens een presentatie in het Renaissance Hotel over is opgemerkt.

 

De commissie(s) kunnen hoorzittingen en informatiebijeenkomsten organiseren om belanghebbenden de gelegenheid te geven mondeling hun standpunten toe te lichten en vragen te stellen. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om verduidelijking te verschaffen over de inhoud van het voorstel voor een landsverordening. Belanghebbenden worden uitgenodigd om schriftelijk commentaar in te dienen over het voorstel voor een landsverordening. Dit biedt een kans voor mensen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn bij hoorzittingen om hun standpunten kenbaar te maken. Na afloop van de consultatieronde evalueert de commissie(s) de ontvangen opmerkingen en informatie. Er wordt een verslag opgesteld waarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden vermeld.

 

Het verslag van de consultatieronde wordt gepresenteerd aan de Staten. Tijdens de behandeling wordt het voorstel voor een landsverordening besproken, kunnen amendementen worden voorgesteld, en wordt er gestemd over de goedkeuring ervan.

 

Als gevolg van de consultatieronde en de parlementaire behandeling kunnen aanpassingen aan het voorstel voor een landsverordening worden gedaan om rekening te houden met ontvangen feedback en suggesties. Na alle fasen van debat, stemming en eventuele aanpassingen, kan het voorstel voor een landsverordening uiteindelijk worden goedgekeurd door de Staten. Het proces kan enigszins variëren afhankelijk van de specifieke regels en procedures van de Staten op Curaçao. Het is ook belangrijk op te merken dat inspraakprocedures kunnen verschillen tussen verschillende landen en jurisdicties.

Gestelde vragen door Statenleden en belanghebbenden in het kader van de Consultatie LOK

 

! TrustUnie heeft een zeer grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp ontvangen die zij momenteel nog verwerkt. In het kader van de transparantie maakt zij die informatie zo snel als mogelijk openbaar. Graag uw begrip daarvoor. TrustUnie werkt haar website op dagelijkse basis bij.

bottom of page